Bezwaar tegen de Ontheffing (in grote lijnen, maar er zijn vast meer bezwaren)

Bingelrade, 6 oktober 2011
Betreft : Bezwaar tegen Toekenning ontheffing
Ruimtelijke ingrepen project Buitenring Parkstad Limburg

Geachte mevrouw/mijnheer,

Hierbij dien ik een bezwaar in tegen de Toekenning van ontheffingen Ruimtelijke ingrepen bij de aanleg van de Buitenring Parkstad.

Bij de soorten waarvan het leefgebied nu wordt vernietigd door de aanleg van de ringweg, gaat men ervan uit dat deze geholpen worden met mitigerende maatregelen, mijns inziens een onjuiste voorstelling van zaken.
Verplaatsen of mitigeren kan men alleen met enig succes indien er voldoende natuur voorhanden is, dit is ondenkbaar in de huidige situatie, waar natuur al zodanig onder druk staat van emissie van landbouw, industrie en andere verstoring door mensen b.v. recreatie.
Bij de huidige achteruitgang van populaties van plant- en diersoorten is het derhalve een illusie dat met de nieuwe vernietiging van leefgebieden, het behoud of zelfs verdere verspreiding tot de mogelijkheden behoort.

Voorbeelden van planten die ingrepen niet overleven zijn klein zonnedauw, eveneens alle genoemde orchid soorten. Er is maar een enkel soort orchid die kans maakt na verplaatsen, dit te overleven. Deze soorten vervolgens toevoegen aan een bestaande populatie, is niet in stand houden. Het geeft tevens geen duidelijk beeld inzake de ontwikkelingen.

Mijn bezwaar richt zich bovendien tegen de onzorgvuldige besluitvorming rond de ontheffingen. Plannen omtrent de Buitenring nog onder de Rechter.
De burgers vertrouwen erop dat de Rechter zijn oordeel over nut en noodzaak van Buitenring daadwerkelijk toetst aan de bezwaren die hiertegen ingebracht zijn.
Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de bezwaren tegen de natuurvernietiging in een groot deel van Limburg.
De bezwaren tegen de ontheffingen dienen mee te wegen in de beslissingen die genomen worden.

Een fragment uit het Activiteitenplan ontheffingsaanvraag Ff-wetgeving geeft de onduidelijkheid weer.
Bij mitigatie van bestaand foerageergebied dat niet optimaal is, bijvoorbeeld intensieve grootschalige akker- en graslanden, kan het te mitigeren marginale habitat vertaald worden in een kleinere oppervlakte optimaal foerageergebied, bijvoorbeeld een kleinschalig landschap met houtwallen, weilanden, poelen et cetera.
Kleinere leefgebieden die geen of nauwelijks overlevingskansen voor de toekomst inhouden?
De sperwer 108 waarvoor nog oplossingen moeten worden gezocht heeft een ongewisse toekomst..
De invulling van dit soort maatregelen is onduidelijk en schept daardoor weinig vertrouwen in de uitkomsten.
Er blijkt uit dat men niet op de hoogte is van feiten over grootschaligheid, die niets overlaat van de biodiversiteit en de buffers die noodzaak zijn om iets te behouden van aanwezige natuur.

Verschroeide aarde en ecologisch dood, zo wordt heden geschreven over tegenwoordig grootschalig landgebruik. Dit is mede door het gifspuiten.
Het vrijmaken (letterlijke tekst uit het rapport) van de aanwezige soorten voor aanvang van de werken wordt nu in een wettelijk kader gevat middels ontheffingen.
In Onderbanken vond voorafgaande aan de ontheffing, reeds jarenlange stelselmatige vernietiging van de grote populatie Vliegend hert kevers plaats.
Het beleid rond ontheffingen komt hierdoor in een verkeerd daglicht te staan.
Het werd immers nooit nageleefd.
Een daarna verleende ontheffing aangaande Vliegend hert in Maastrichterstraat Onderbanken is ten onrechte verleend, daar de actie, het erosie-probleem verhelpen, niet oplost. Anders gezegd: de vlag dekt de lading niet.

De ontheffingen voor 23 beschermde soorten inclusief de das biedt geen soelaas voor deze soorten. Velen zullen de stress door de inbreuk in hun leefgebieden niet overleven.

Dit bericht is geplaatst op Wednesday, October 12th, 2011 om 15:43 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie